JUL-784

☆ Nếu Server #1 bị lỗi hoặc chạy chậm vui lòng chọn Server #2.